Czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z dn. 16.06.2003; nowelizacja z dnia 11.06.2006 Dz.U 80/06), należy przeprowadzać:

-w paleniskach zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

- w paleniskach opalanych paliwem stałym nie wymienionych nie wymienionych w pkt. 1 - co najmniej cztery razy w roku;

- w paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych nie wymienionych w pkt. 1 - co najmniej dwa razy w roku.

Okresową kontrolę, sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane Art. 62. 1. należy przeprowadzać nie rzadziej niż jeden raz w roku.